หน่วยงานจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ Version 1

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่นๆ Working Capital Fisheries